Poradenstvo a daľšie služby

Daň z príjmov právnických a fyzických osôb:

 • kalkulácia dane z príjmov
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A - zamestnanci
 • daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B – živnostníci
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie pre neziskové organizácie a občianske združenia
 • upozornenie na rizikové oblasti
 • navrhnutie daňovej optimalizácie

DPH:

 • vypracovanie registrácie pre DPH na Daňovom úrade pre dobrovoľného alebo v zmysle zákona o DPH povinného platcu DPH
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty mesačné alebo kvartálne
 • daňové konanie pre autorizáciu na podávanie súhrnných výkazov – ESL elektronicky
 • súhrnný výkaz k DPH, ESL
 • daňové zápočty
 • výpočet DPH koeficientu
 • spracovanie žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Miestne dane:

 • splnenie oznamovacej povinnosti
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • daň za parkovné miesta pre váš vozový park

Spotrebné dane:

 • daňové priznanie k dani z minerálnych olejov, liehu, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov v súčinnosti s Colným úradom SR

Ďalšie služby v oblasti daní:

 • optimalizovanie Vášho daňového statusu
 • odborné konzultácie a písomné stanoviská ku komplexným daňovým otázkam v súčinnosti aj s Centrálnym daňovým riaditeľstvom SR
 • daňové poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
 • generálne daňové zastupovanie našich zákazníkov a poskytovanie odbornej podpory pri výkone daňovej kontroly na základe generálnej plnej moci
 • vykonanie nezávislých daňových auditov s cieľom identifikovať rizikové oblasti, poprípade podľa vašich požiadaviek
 • spracovanie a vyhotovenie komplexne všetkých daňových hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy

Ostatné služby:

 • účtovanie operatívneho a finančného leasingu
 • príprava dokladov pre jednanie klienta s daňovými úradmi, peňažnými úradmi a ostatnými inštitúciami
 • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • vypracovanie štatistických výkazov, INTRASTAT
 • vypracovanie daňových priznaní v súlade s osobitnými právnymi predpismi, v oblasti daní /daň z nehnuteľností a pod./
 • daňová evidencia a kontrola
 • rekonštrukcia účtovníctva