Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva poskytujeme tieto služby:

 • spracovanie dokladov (kontrola, zotriedenie, príprava na archiváciu, zaúčtovanie dokladov)
 • vystavenie a zaúčtovanie pokladničných dokladov a faktúr
 • evidencia kníh - kniha došlých faktúr, kniha odoslaných faktúr, pokladničná kniha, kniha bankových účtov
 • sledovanie záväzkov a pohľadávok voči obchodným partnerom
 • spracovanie mesačných prípadne kvartálnych hospodárskych výsledkov
 • evidencia dokladov pre výpočet DPH
 • spracovanie daňového priznania k DPH, súhrnný výkaz k DPH
 • spracovanie údajov na uzatvorenie účtovných kníh; uzatvorenie účtovných kníh; zostavenie účtovných kníh
 • spracovanie daňového priznania k dani z prímov právnických osôb
 • spracovanie cestovných príkazov, daňového priznania k dani z motorových vozidiel a prihlasovanie vozidiel
 • výpočet zákonnej a nad zákonnej spotreby pohonných hmôt vo vozidlách na základe odovzdaných podkladov
 • evidencia majetku (zaradenie, vyradenie, odpisovanie a predaj...), inventárne karty, plán odpisov dlhodobého majetku
 • evidencia skladu (príjmu, výdaja, prevodu skladových zásob; vedenie skladových kariet; spracovanie inventarizačných zápisov stavu skladových zásob)
 • poradenské služby (optimalizácia, investovanie)
 • iné služby (sledovanie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu, komunikácia s úradmi, evidencia došlej a odoslanej pošty týkajúcej sa účtovných dokladov)
 • príprava podkladov pre jednanie klientov s Daňovým úradom, peňažnými úradmi a ostatnými inštitúciami
 • spracovanie platobného kalendára klienta
 • výpočet a analýza finančných, ekonomických a podobných ukazovateľov podľa požiadaviek klienta