Jednoduché účtovníctvo

V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujeme tieto služby:

 • príprava, kontrola a zotriedenie prvotných účtovných dokladov
 • zostavenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
 • vystavovanie a zaúčtovanie pokladničných dokladov a faktúr
 • spracovanie účtovných dokladov (pokladňa, banka, prijaté a odoslané faktúry)
 • účtovanie o stave a pohybe záväzkov a pohľadávok
 • evidencia kníh – kniha došlých faktúr, kniha odoslaných faktúr, pokladničná kniha, kniha bankových účtov
 • vypracovanie výstupov k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzických osôb
 • spracovanie údajov na uzatvorenie účtovných kníh
 • uzatvorenie účtovných kníh
 • zostavenie účtovných závierok
 • evidencia dokladov pre výpočet DPH
 • vypracovanie výstupov k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty
 • účtovanie o stave a pohybe majetku
 • evidencia majetku – inventárne karty, plán odpisov dlhodobého majetku
 • evidencia skladu (príjmu, výdaja, prevodu skladových zásob; vedenie skladových kariet; spracovanie inventarizačných zápisov stavu skladových zásob)
 • spracovanie cestovných príkazov, daňového priznania k dani z motorových vozidiel a prihlasovanie vozidiel
 • výpočet zákonnej a nad zákonnej spotreby pohonných hmôt vo vozidlách na základe odovzdaných podkladov
 • poradenské služby (optimalizácia, investovanie)
 • iné služby (sledovanie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu, komunikácia s úradmi, evidencia došlej a odoslanej pošty týkajúcej sa účtovných dokladov)
 • príprava podkladov pre jednanie klientov s Daňovým úradom, peňažnými úradmi a ostatnými inštitúciami
 • spracovanie platobného kalendára klienta
 • výpočet a analýza finančných, ekonomických a podobných ukazovateľov podľa požiadaviek klienta